KONKURS:„Legowisko dla Bulwy”

Kategoria: Ogłoszenia 618 0

KONKURS:„Legowisko dla Bulwy”: Aby wziąć udział w konkursie i wygrać jedną z nagród należy wykonać zadanie konkursowe.W konkursie do wygrania są dwa kody rabatowe o wartości cen legowisk. 

Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zabawnego zdjęcia/filmiku nie dłuższego niż 30 sekund swojej bulwie i opisaniu go w jak najzabawniejszy sposób. Dwie wygrane osoby będą zobowiązane jedynie do opłaty transportu przesyłki! Konkurs trwa do 18.06.

REGULAMIN KONKURSU

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Legowisko dla Bulwy” (dalej: „Konkurs”).
 2. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage Bulwycom. Strategon NIP 82720628064.
 3. Organizatorem Konkursu jest Bulwycom (dalej: „Organizator”). Strategon NIP 82720628064. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
 4. Fundatorem nagród w konkursie jest Przydomu.pl. Właścicielem sklepu Przydomu.pl jest Agrolok Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028521; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 6 000 000,00 zł.; NIP: 8781499026; (dalej: „Organizator”).
 5. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika
 • konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego
 • dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też
 • zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II Uczestnicy konkursu

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:
 2. a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. b) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że nie jest przed 18. rokiem życia.
 4. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

 1. Konkurs obejmuje przesłanie zdjęcia/filmiku nie dłuższego niż 30 sekund w odpowiedzi na zamieszczone na stronie konkursowej zadanie w formie posta konkursowego.
 2. Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego: 12.06.2017 r.
 3. Odpowiedź, w formie filmiku nie dłuższego niż 30 sekund wykonanego przez uczestnika konkursu, winna być udzielona poprzez komentarz pod postem konkursowym, z zastrzeżeniem, że przesłanie odpowiedzi w inny sposób do Organizatora nie stanowi odpowiedzi na zadanie konkursowe.
 4. Organizator wybiera spośród uczestników, którzy prześlą filmik nie dłuższy niż 30 sekund, 2 (dwa) najciekawsze, które jednocześnie będą zgodne z tematem konkursu jakim jest „Legowisko dla Bulwy”.
 5. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).
 6. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 18.06.2017 r. do godz. 23.59.
 7. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców Przydomu.pl. Właścicielem sklepu Przydomu.pl jest Agrolok Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028521; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 6 000 000,00 zł.; NIP: 8781499026.

W przypadku wygranej wyrażam Przydomu zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage Bulwycom  pod adresem: https://www.facebook.com/NaszeBulwy/?fref=ts

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest Przydomu.pl. Właścicielem sklepu Przydomu.pl jest Agrolok Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028521; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 6 000 000,00 zł.; NIP: 8781499026; (dalej: „Organizator”). Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook (https://www.facebook.com/NaszeBulwy/?fref=ts) w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

 1.  Nagrodą w konkursie są dwa kody rabatowe o wartości cen legowisk: Buda dla psa niebieskie kropki 36x36x35cm oraz Legowisko mata płaska kość 72x98cm.
 • 1 miejsce: https://www.przydomu.pl/zwierzeta/buda-z-poducha-s-36x36x35cm-czarna-w-nieb-kropki-owal-tatra.html
 • 2 miejsce: https://www.przydomu.pl/zwierzeta/legowisko-mata-plaska-kosc-72x98cm.html
 1. Organizator przyzna nagrody 2 (dwóm) uczestnikom, a wyniki opublikuje w odpowiedzi na filmik/zdjęcie zgłoszonym do konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 7 dni od zakończenia konkursu.
 2. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
 3. W celu odebrania nagrody uczestnik zobowiązany jest do:
 • złożenia zamówienia oraz wpisania otrzymanego kodu rabatowego w odpowiednie pole formularza zamówienia,
 • pokrycia kosztów transportu legowisk.
 1. Kody rabatowe zostaną przekazane uczestnikom w wiadomości prywatnej na portalu Facebook. Kody będą ważne przez 7 dni od momentu wysłania wiadomości z kodem.
 2. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nagrodzonych projektów konkursowych wraz z wydaniem nagrody uczestnikowi konkursu, o której mowa w pkt. 1.

IV Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).
 1. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
 1. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
  a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 18. roku życia,
  b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku.
  c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
  d) udziału w konkursie osoby poniżej 18. roku życia,
  e) używania nie odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
  f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami,
  g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.
 1. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, jak również utratą wszelkich zebranych punktów w trakcie konkursu. Informację o wykluczeniu z konkursu Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany na profilu Facebook, jak również pocztową, o ile uczestnik udostępnił takowy adres Organizatorowi na profilu Facebook. W przypadku brak możliwości poinformowania uczestnika konkursu w w/w sposób, informacja o wykluczeniu zostanie zamieszczona w zakładce Kolorowy Ranking.

V Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook ID), zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Przydomu.pl. Właścicielem sklepu Przydomu.pl jest Agrolok Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028521; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 6 000 000,00 zł.; NIP: 8781499026; (dalej: „Organizator”). Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora. .
 2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).

VI Tryb składania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.
 2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.
 3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

VII Postanowienia końcowe

 1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 12.06.2017 r. do dnia 18.06.2017 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zapisz

ZOBACZ RÓWNIEŻ PODOBNE ARTYKUŁY

Skomentuj wpis